storage/ilustracje/NIMOZ_www_o-projekcie_03.jpg

Deklaracja dostępności strony internetowej Statystyka Muzeów

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Statystyka Muzeów.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

  • część grafik nie posiada tekstów alternatywnych
  • brakuje odpowiedniej struktury nagłówków
  • brak etykiet dla niektórych pól tekstowych
  • brakuje niektórych punktów orientacyjnych i możliwości pominięcia bloków
  • niektórych elementów strony nie da się obsłużyć przy pomocy klawiatury
  • brakuje opisów dla linków
  • brakuje informacji o otwarciu linków w nowym oknie
  • występują błędy semantyczne HTML
  • niektóre komunikaty o stanie nie są dostępne dla technologii asystujących
  • kontrast niektórych elementów jest za niski (poniżej 4.5:1)
  • formularze nie zapewniają opcji autocomplete lub odpowiednich sugestii korekty błędów
  • niektóre strony nie mają tytułów lub mają tytuły nie opisujące zawartości
  • niektóre odnośniki zostały wyróżnione jedynie przy pomocy koloru
  • nie wszystkie dokumenty (pdf, doc itp.) są w pełni dostępne cyfrowo

Wyłączenia

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań oraz nieuaktualniane i nie poddawane po dniu 23 września 2019 roku przebudowom i zmianom polegającym na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Widzialni.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor NIMOZ.
 • E-mail: biuro@nimoz.pl
 • Telefon: +48 22 25 69 603

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
  • Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  • E-mail: esp@mkidn.gov.pl
  • Telefon: +48 22 42 10 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście

Wejście jest dostępne za pomocą schodów (6 stopni). Osoba poruszająca się na wózku może skorzystać z rozkładanych szyn ze wsparciem ze strony naszego pracownika.

Miejsca parkingowe

Publiczne miejsca postojowe znajdują się przy ul. Jeziornej – w odległości około 150 m. Jeżeli potrzebujesz miejsca blisko wejścia, powiadom nas o tym, umożliwimy Ci zaparkowanie przy budynku.

Poruszanie się po budynku

Budynek ma parter i dwa piętra. Naszą działalność prowadzimy również w piwnicy. Na piętra i do piwnicy można dostać się wyłącznie za pomocą schodów.

Jeżeli schody stanowią dla Ciebie trudność, zorganizujemy Twoją wizytę w taki sposób, żeby nie stanowiła dla Ciebie trudności.

Toaleta

W budynku dostępne są toalety.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku.

Pies asystujący

Osoby z psem asystującym są u nas mile widziane. Każda osoba z psem asystującym może liczyć na miskę wody dla psa.

Tłumacz języka migowego

NIMOZ dysponuje pracownikiem ze znajomością języka migowego na poziomie B1. Jeżeli potrzebujesz jego w wsparcia w kontakcie z nami, poinformuj nas o tym.