raporty-dynamiczne-3

Wyniki badania GUS o wpływie pandemii COVID-19 na sektor kultury w trzecim kwartale 2020 r.

Z badań opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w lutym br. wynika, że z przebadanej grupy 4670 instytucji kultury 61,6% odczuło negatywne skutki pandemii COVID-19. Warto podkreślić, że instytucje w wielu przypadkach oceniały ich wpływ jako nieznaczny, wybierając tę odpowiedź częściej niż opcję „znaczny”.

Spośród instytucji, które wskazały na negatywne skutki pandemii, 70,8% (2877) doświadczyło spadku przychodów z działalności gospodarczej w porównaniu z II kwartałem na poziomie poniżej 50,0%, natomiast 5% (przede wszystkim gminne instytucje kultury) szacuje spadek przychodów z działalności gospodarczej powyżej 90,0%.

W grupie instytucji reprezentujących biblioteki, archiwa, muzea i pozostałe instytucje kultury negatywne skutki zauważyło 46,0%, w porównaniu z 77,8% instytucji związanych z działalnością twórczą i rozrywką. Warto jednak odnotować, że w III kwartale mniejsza liczba podmiotów działających w obszarze bibliotek, archiwów, muzeów i pozostałych określała negatywne skutki pandemii jako znaczne (spadek z 17,1% do 12,1%). W tej grupie korzystniej kształtuje się także wskaźnik dot. szacunkowych spadków przychodów z działalności gospodarczej. Zdecydowana większość (81,7%) podmiotów z tego działu PKD wskazała, że spadki kształtowały się na poziomie do 50%, a jedynie 2,7% określiło je jako powyżej 90%.

Największy odsetek instytucji kultury wskazujących na negatywne skutki pandemii COVID-19 w III kwartale 2020 r. odnotowano w województwie dolnośląskim (71,2%), najmniejszy natomiast w województwie świętokrzyskim (49,4%).

We wrześniu 2020 r. GUS podał, że 2 razy więcej podmiotów w obszarze kultury zawiesza swoją działalność, niż się wyrejestrowuje. Takich podmiotów było 1 054, ale dokładnie tak jak w poprzednich 4 miesiącach wartość ta nie przekroczyła liczby nowo zarejestrowanych podmiotów kultury.

W III kwartale 2020 r. z rejestru REGON wyrejestrowano 1 485 podmiotów kultury, tj. o 15,3% więcej niż w poprzednim kwartale. Największy odsetek zarówno w tej kategorii, jak i wśród nowo rejestrowanych podmiotów stanowią agencje reklamowe (22,6%).

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem raportu.